pondělí 27. ledna 2014

Pojem: Storytelling

SLOVNÍK STORYTELLINGU

"Pro různé lidi může storytelling, stejně jako štěstí, znamenat různé věci." 
(Berice Dudley)

Storytelling se zabývá vyprávěním příběhů. Tak ostatně zní i doslovný překlad anglického složeného slova story (příběh) + telling (vyprávění). A příběhy přeci vypráví každý. Když líčíte přátelům své zážitky z dovolené. Když se snažíte někomu převyprávět děj filmu. Když kamarádům v hospodě povídáte anekdotu z vlastního života. To vše je vyprávění příběhů. Ale je to storytelling?
Podle členů americké Národní storytellingové asociace (dnes známé jeko Mezinárodní storytellingové centrum) je "ve svém základu storytelling umění, jak za užití jazyka, hlasu, pohybu a gest seznámit živé publikum s příběhem, jeho základními prvky a obrazy".
Určujícím znakem storytellingu je přímý kontakt vypravěče s publikem. Celý proces vyprávění se kompletuje až ve vědomí posluchače, zapojována je jeho představivost, zkušenost posluchače s jinými příběhy, cit pro rytmus vyprávění atd.
Právě možnost přímé interakce s publikem odlišuje storytelling od rozhlasových pořadů založených na vyprávění, různých forem digitálního storytellingu či autorského čtení. Vyprávěný příběh totiž nemusí mít fixně danou podobu, ale vypravěč jej může improvizovaně pozměňovat právě v reakci na podněty publika.

Základní charakteristiky storytellingu bychom pak mohli vyjádřit v 5 bodech:
1. Storytelling je interaktivní
Vždy se jedná o dvousměrnou interakci mezi vypravěčem a jeho posluchači (jeden a více). Každé jednotlivé vyprávění je výsledkem interakce a spolupráce mezi vypravěčem a jeho publikem.
2. Storytelling využívá slov, mluveného projevu
Základním stavebním kamenem storytellingu je slovo. Respektive mluvený jazyk. Hlavní sdělení storytellingového vystoupení je přenášeno mluveným projevem. Na mysli máme samozřejmě samotný příběh, jeho strukturu a vyjádření jeho základních prvků (charaktery postav, popisy prostředí).
3. Storytelling využívá hlasové modulace, fyzického pohybu či gest k ilustraci vyprávění
Přesvědčivost vyprávění, jeho barvitost či emocionální síla závisí nejen na samotném příběhu, ale i na jeho podání. Podle toho, jaký důraz kladou na nonverbální složku vyprávění, se výrazněji odlišují nejen jednotliví vypravěči, ale i např. jednotlivé směry ve storytellingu (např. norská škola, africký storytelling apod.).
4. Storytelling prezentuje příběh
Bez příběhu není storytelling. Mnohé jiné umělecké formy prezentují příběh, ale pouze storytelling tak činí v součinnosti s čtyřmi v tomto výčtu zmiňovanými charakteristikami. Definice příběhu se v závislosti na kultuře proměňuje. Svou roli hraje také situační kontext: co v jedné situaci je hodnoceno jako příběh, může v jiné získat odlišný status (např. výpověď svědka v kriminálním případu). Recitovaná poezie nebo např. stand-up comedy občas také využívají příběhu, a pokud daná prezentace zahrnuje i ostatní čtyři zde zmiňované charakterisitky, můžeme je označit jako formu storytellingu.
5. Storytelling aktivizuje představivost posluchačů
Při storytellingu si každý posluchač inidividálně ve své mysli konkretizuje obraz vyprávění. Např. ve filmu nebo na divadle mnohé z prvků příběhu divák vidí v konkrétní realizaci dané inscenátorem dramatického díla (postavy, kulisy, rekvizity).
Role posluchače při storytellingu předpokládá, že si bude ve svém vědomí aktivně utvářet živé a komplexní obrazy, akce, charaktery či události příběhu, a to na základě vypravěčovy performance. Kompletní příběh se pak v jedinečné podobě dotváří ve vědomí posluchače, a ten se tak stává spolutvůrcem příběhu, který poslouchal.

Šířeji pojatá definice storytellingu udává, že se jedná o starodávnou uměleckou formu a hodnotný způsob lidského vyjádření. Storytelling je možné realizovat kdekoli a kdykoli, protože příběhy vypráví každý. A nezáleží na tom, jestli jde o příběhy pravdivé, pravděpodobné, nebo vyloženě lživé (fikční).
Storytelling lze zdárně kombinovat s jinými uměleckými formami. Vznik a rozvoj novodobého storytellingového hnutí doprovázely a doprovází různé fúze a vzájemně prospěšná interakce s divadlem, hudbou, tancem, stand-up comedy atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat